Metody pracy

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU AKADERO

W codziennej pracy z dziećmi stosujemy metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki, dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie  utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody werbalne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie toki metodyczne:

 • Odimienną metodę nauki czytania I. Majchrzak, w której imię dziecka otwiera wrota do świata pisma,
 • Edukację Przez Ruch D. Dziamskiej, która polega na wykorzystaniu spontanicznej aktywności i radości dzieci na zajęciach,
 • metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, jest to metoda gimnastyki ekspresyjnej, wspomagającej rozwój emocjonalny i społeczny,
 • twórcze metody aktywności muzyczno-ruchowej Orffa wywołująca samoekspresję dziecka,
 • metodę gimnastyki K. Wlaźnik,
 • metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, której główną zaletą są ćwiczenia grafomotoryczne rozwijające koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową,
 • nauczanie matematyki wg E. Gruszczk- Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, której głównym celem, poza zapoznaniem z pojęciami matematycznymi, jest wzmacnianie odporności emocjonalnej dziecka i wdrażanie do racjonalnego zachowania się w sytuacjach pełnych napięć,
 • ekspresyjną metodę rytmiki Emila Jagues – Dalcroze’a,
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia Bajką”,
 • metoda nauki języka angielskiego Total Physical Response (TPR) i Direct method
 • techniki twórczego myślenia.